Huishoudelijk- en Baanreglement

 

Baanreglement TPCH

Welkom op onze tennisbanen! Om het spelen op de banen goed en eerlijk te laten verlopen, hieronder wat uitleg en een paar spelregels.

Een paar uitgangspunten voor gebruik van de banen

 • Alleen leden van TPC Heiloo hebben toegang met een geldige KNLTB-pas.
 • Bij reservering is geen onderscheid tussen smashcourt en kunstgras; u kunt soms wel een bepaalde baan kiezen.
 • Alleen reserveren wanneer alle deelnemers aan uw spel aanwezig zijn.
 • Geen spelers op de banen, die niet hebben geresereeerd in het elektronisch systeem.
 • Voor een enkelspel (2 of 3 spelers) geldt 30 minuten; voor een dubbelspel 45 minuten.
 • Het is NIET toegestaan een reservering tussentijds te wissen en dan opnieuw te reserveren.
 • Wordt er niet afgeschreven, dan mag u na uw speeltijd doorspelen, maar niet opnieuw reserveren. U mag alleen opnieuw reserveren wanneer u wordt afgeschreven.
 • Alle spelers zijn sportief en zien toe op een juiste toepassing van de regels.

N.B. Wilt u een keer niet-leden uitnodigen: zie dan de introducéregeling.

 

Baanreservering systeem

 • Alle 2, 3 of 4 spelers moeten aanwezig zijn.
 • Druk op “afhangen” in het scherm.
 • Druk op “alle vrije banen”. Kijk even naar buiten welke banen vrij zijn, want het systeem geeft ook de banen aan waarvan de tijd verstreken is, maar waar nog op gespeeld wordt. Is dit het geval, kies dan een baan die vrij is.
 • Bevestig de spelers en bevestig de baan.
 • Ga op de toegewezen tijd naar de door u gereserveerde baan en geef aan dat u hebt gereserveerd.
 • Wordt u na de toegewezen tijd afgeschreven en wilt u verder spelen, dan herhaalt u het bovenstaande.

 

Gebruik van de banen (zie ook boven bij uitgangspunten)

 • Er kunnen banen gereserveerd worden voor training, baanonderhoud, competitie, toernooien en racketochtend of –avond; dat staat dan aangegeven in het reserveersysteem.
 • Baanonderhoud heeft altijd voorrang.
 • Het dragen van tenniskleding en -schoenen (die geschikt zijn voor kunstgras en smashcourt) is verplicht.
 • Voor het behoud van de banen is het verplicht na elke partij de baan te vegen (behalve als de banen nat zijn of de veegmatten door de groundsman zijn weggehaald).
 • Er mag niet gespeeld worden bij plassen op de baan!

 

Introducéregeling

 • Vraag bij de de kantine een introducépasje á € 5,- (senioren) of € 2,50 (jeugd) per persoon en reserveer een baan zoals hierboven staat uitegelegd bij " baanreserveer systeem".
 • Vennewater-jeugd mag gratis met onze jeugd spelen tot 18.00 uur.
 • Tennissen met een introducé mag alleen buiten de drukke tijden en wanneer er meerdere banen beschikbaar zijn.
 • Na het spelen dient het introducépasje weer worden afgegeven bij de kantine.

 

                                                                                              het bestuur

                                                                                              18 januari 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TC Heiloo United

Conform Art. 3 lid 2 sub j. der Statuten

 

Rechten en plichten van (bestuurs)leden van TCHU

Artikel 1

De leden zijn gehouden een het Reglement Fair Play zoals vastgesteld door de KNLTB en verplicht:

- zich strikt te houden aan de Statuten, het ter plaatse geldende baan- en afhangreglement en de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen; 

- zich te gedragen conform de algemene gedragscode KNLTB en de gedragscodes die de KNLTB voor verschillende doelgroepen heeft vastgesteld.

Artikel 2

Leden zijn verplicht de contributie en het entreegeld te voldoen vóór 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).

Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

De contributie en het entreegeld worden jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld –betreft een eventuele wijziging niet zijnde de jaarlijkse CBS indexering welke regulier is- (Art 12 lid 2 sub f der Statuten).

Betaling van contributie vindt bij voorkeur plaats middels automatische incasso. Indien leden geen gebruik maken van bedoelde incassoregeling vindt er verhoging van de contributie plaats met een zogenaamde “IT Fee” . Het bedrag van deze extra heffing wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en medegedeeld op de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 2a

De leden zijn verplicht om van adreswijzigingen in de breedste zin des woord, ten spoedigste kennis te geven aan de ledenadministrateur van TC Heiloo United. Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden en voor 1 december van het lopende verenigingsjaar in het bezit te zijn van

bedoelde administrateur (Art. 6 lid 2 Statuten). Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar wordt opgezegd, blijft de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd (Art.6 lid 7 Statuten).

Artikel 3

De leden hebben, voor zover niet geschorst conform Art. 7 Statuten, het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en T.C.-vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn en deel te nemen aan sportbeoefening.

 

Vergaderingen

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen ofte verdagen. Het bestuur

beslist met gewone meerderheid van stemmen, indien de stemmen staken is het oordeel van de voorzitter bepalend. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits het “dagelijks bestuur” bedoeld besluit heeft goedgekeurd.

Artikel 5

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

Commissies

Artikel 9

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies -met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten- kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontheven van hun taken en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 11

Uitnodiging voor bedoelde algemene vergadering geschiedt via de door TC Heiloo United gebruikelijke communicatiemiddelen.

Artikel 12

Tijdens de algemene vergadering geldt een algeheel rookverbod. Dit verbod is daarnaast gedurende het gehele jaar van kracht in alle compartimenten van het clubgebouw van TC Heiloo United.

Handhaving geschied namens- en door het bestuur. Bij geconstateerde overtredingen van dit verbod kan het bestuur sancties opleggen op grond van Artikel 7 der Statuten.

Het verbod geldt voor alle bezoekers van bedoelde gelegenheid, zowel leden als niet-leden en is onvoorwaardelijk.

 

Besluitvorming

Artikel 13

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. Dit besluit valt ten deel aan de voorzitter van de vergadering (Art. 16 der Statuten).

Artikel 15

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of door de Wetgever anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen (niet rakende verkiezing van personen) wordt een voorstel als verworpen beschouwd (Art. 16 der Statuten).

 

Bestuur

Artikel 16

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend, leder jaar treedt één bestuurslid af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. De maximale achtereenvolgende bestuurstermijn bedraagt ten hoogste tweemaal 3 jaar. Het bestuur dient er naar te streven dat leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) getrapt aftreden.

Bestuurders van TC Heiloo United dienen van onbesproken gedrag te zijn.

Artikel 17

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur (Art. 9 der Statuten).

Artikel 18

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht- of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 19

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op 100.000 euro.

 

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 20

Het bestuur voert de dagelijkse leiding over de vereniging en houdt toezicht op het verenigingsleven en ziet toe op een juiste naleving en uitvoering van bepalingen en voorschriften krachtens Statuten en onderhavig Huishoudelijk Reglement.

Hierbij is zij o.a. verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen

b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur
c. de bezittingen en schulden van de vereniging
    Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt in zijn/haar eigen gegevens.

 

Aanmeldingsformulier

Artikel 21

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en datum en e-mailadres.

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. 

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministrateur op te geven.

De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.  

 

Tenue

Artikel 22

De leden en de deelnemers zijn verplicht om bij oefening en/of wedstrijden in “passende” tenniskleding uit te komen en schoeisel te dragen wat geschikt  bevonden is voor de te bespelen baansoort.

Nadere bepalingen kunnen worden gesteld in het Baan en/of Afschrijfreglement.

 

Tennislessen

Artikel 23

Door of namens het bestuur wordt jaarlijks een contract afgesloten met een zelfstandige Tennisschool voor het geven van tennislessen (training) exclusief voor leden van bedoelde vereniging. Het is niet toegestaan dat een lid –tegen betaling- tennislessen geeft, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.

Het is tevens niet toegestaan dat niet-leden deelnemen aan de tennislessen/trainingen.

Nadere bepalingen kunnen worden gesteld in het Baanreglement en/of Afschrijfreglement.

 

Studentenlidmaatschap

Artikel 24

TC Heiloo United kent het zogenaamde “ studentenlidmaatschap”, voorwaarden hiertoe zijn:

- Woonachtig zijn in een gemeente op een afstand van minimaal 25 km vanaf Heiloo

- Op het moment van aanvraag aantoonbaar een dagstudie volgen

- Niet ouder zijn dan 26 jaar op het moment van de aanvraag

Dit “studentenlidmaatschap” dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop het betrekking heeft. Betreffende leden betalen in dat geval een aangepast contributietarief.

 

Beheerders Tennispark/Clubhuis

Artikel 25

Door- of namens het bestuur wordt jaarlijks een contract afgesloten met een ondernemer die de horeca-inrichting in het clubhuis pacht.

Deze persoon houdt tevens namens het bestuur en in nauwe samenwerking met de “groundsmen”  toezicht op het algehele park. Leden en bezoekers van het park zijn verplicht om aanwijzingen door deze personen gegeven op te volgen. Deze aanwijzingen en/of verzoeken worden geacht namens het bestuur te zijn gegeven en moeten als zodanig beschouwd.

Gelieve klachten en/of opmerkingen t.a.v. bedoelde personen schriftelijk of per mail naar het secretariaat.

 

Slotbepalingen

Artikel 26

Ieder lid en/of bezoeker van het park van TC Heiloo United, wordt geacht de bepalingen gesteld in de Statuten en onderhavig Huishoudelijk Reglement te kennen. Alsmede alle verdere wettig vastgestelde regels en bepalingen – voor zover die behoorlijk bekend mogen worden geacht- en er zich naar te gedragen.

Artikel 27

Dit reglement zal na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2007 terstond in werking treden en ten behoeve van naslag ter kennisneming van ieder lid en derden worden gepubliceerd op de website van TC Heiloo United (PDF download bestand).

Artikel 28

Dit Huishoudelijk Reglement kan steeds in iedere Algemene ledenvergadering gewijzigd en/of uitgebreid worden mits voorzien van instemming van 2/3 deel van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 29

In alle gevallen waarin de Statuten en/of dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur binnen gestelde wettelijke kaders.

 

Aldus vastgesteld te Heiloo door de Algemene Ledenvergadering op 19 maart 2007 en gewijzigd (artikel 16) tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2012.

 

de voorzitter,                                                                           de secretaris,    

Ton Verberne                                                                          Toetie Plas-Mulder