Huishoudelijk- en Baanreglement

 

Baanreglement TPCH

Welkom op onze tennisbanen! Om het spelen op de banen goed en eerlijk te laten verlopen, hieronder wat uitleg en een paar spelregels.

Een paar uitgangspunten voor gebruik van de banen

 • Alleen leden van TPC Heiloo hebben toegang met een geldige KNLTB-pas.
 • Bij reservering is geen onderscheid tussen smashcourt en kunstgras; u kunt soms wel een bepaalde baan kiezen.
 • Alleen reserveren wanneer alle deelnemers aan uw spel aanwezig zijn.
 • Geen spelers op de banen, die niet hebben geresereeerd in het elektronisch systeem.
 • Voor een enkelspel (2 of 3 spelers) geldt 30 minuten; voor een dubbelspel 45 minuten.
 • Het is NIET toegestaan een reservering tussentijds te wissen en dan opnieuw te reserveren.
 • Wordt er niet afgeschreven, dan mag u na uw speeltijd doorspelen, maar niet opnieuw reserveren. U mag alleen opnieuw reserveren wanneer u wordt afgeschreven.
 • Alle spelers zijn sportief en zien toe op een juiste toepassing van de regels.

N.B. Wilt u een keer niet-leden uitnodigen: zie dan de introducéregeling.

 

Baanreservering systeem

 • Alle 2, 3 of 4 spelers moeten aanwezig zijn.
 • Druk op “afhangen” in het scherm.
 • Druk op “alle vrije banen”. Kijk even naar buiten welke banen vrij zijn, want het systeem geeft ook de banen aan waarvan de tijd verstreken is, maar waar nog op gespeeld wordt. Is dit het geval, kies dan een baan die vrij is.
 • Bevestig de spelers en bevestig de baan.
 • Ga op de toegewezen tijd naar de door u gereserveerde baan en geef aan dat u hebt gereserveerd.
 • Wordt u na de toegewezen tijd afgeschreven en wilt u verder spelen, dan herhaalt u het bovenstaande.

 

Gebruik van de banen (zie ook boven bij uitgangspunten)

 • Er kunnen banen gereserveerd worden voor training, baanonderhoud, competitie, toernooien en racketochtend of –avond; dat staat dan aangegeven in het reserveersysteem.
 • Baanonderhoud heeft altijd voorrang.
 • Het dragen van tenniskleding en -schoenen (die geschikt zijn voor kunstgras en smashcourt) is verplicht.
 • Voor het behoud van de banen is het verplicht na elke partij de baan te vegen (behalve als de banen nat zijn of de veegmatten door de groundsman zijn weggehaald).
 • Er mag niet gespeeld worden bij plassen op de baan!

 

Introducéregeling

 • Vraag bij de de kantine een introducépasje á € 5,- (senioren) of € 2,50 (jeugd) per persoon en reserveer een baan zoals hierboven staat uitegelegd bij " baanreserveer systeem".
 • Vennewater-jeugd mag gratis met onze jeugd spelen tot 18.00 uur.
 • Tennissen met een introducé mag alleen buiten de drukke tijden en wanneer er meerdere banen beschikbaar zijn.
 • Na het spelen dient het introducépasje weer worden afgegeven bij de kantine.

                                                                                              het bestuur

                                                                                              18 januari 2018

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TPC Heiloo

Vastgesteld tijdens Algemene Vergadering op 10 mei 2021

Huishoudelijk Reglement TPC Heiloo


Huishoudelijk Reglement TPC Heiloo


Rechten en verplichtingen van de leden


Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en - schoenen te dragen.


Artikel 2

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, inschrijvingskosten te voldoen vóór 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar.

 

Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

 

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

 

De contributie en het entreegeld worden jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld –betreft een eventuele wijziging niet zijnde de jaarlijkse CBS indexering welke regulier is- (Art 8 lid 1 der Statuten).

Betaling van contributie vindt bij voorkeur plaats middels automatische incasso. Indien leden geen gebruik maken van bedoelde incassoregeling vindt er verhoging van de contributie plaats met een zogenaamde “IT Fee” . Het bedrag van deze extra heffing wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en medegedeeld op de Algemene Ledenvergadering.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk (per gewone post of digitaal) en voor 1 december van het lopende verenigingsjaar in het bezit te zijn van bedoelde administratie (Art. 10 lid 2 Statuten). Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd (Art.8 lid 4 Statuten).

Artikel 3

De leden hebben, voor zover niet geschorst conform Art. 9 Statuten, het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn of deel te nemen.

 

 

Bestuursvergaderingen


Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen, indien de stemmen staken is het oordeel van de voorzitter bepalend. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits het “dagelijks bestuur” bedoeld besluit heeft goedgekeurd.


Artikel 5

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

 

Algemene vergaderingen


Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

 

Artikel 7

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de daartoe aangewezen persoon is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.


Artikel 8

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

Commissies


Artikel 9

De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke

commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden.

Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de algemene vergadering worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.


Artikel 10

De kascommissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor de overeengekomen duur, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

Artikel 11

Door de algemene vergadering wordt, voor de overeengekomen duur een continuïteitscommissie ingesteld bestaande uit een oneven aantal leden. Leden van de continuïteitscommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

 

Besluitvorming ledenvergadering

 

Artikel 12

Indien een aan de orde gesteld voorstel geen stemming behoeft van de stemgerechtigde leden, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.  


Artikel 13

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of een andersoortige anonieme (digitale) stemmingstool. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje of in de anonieme (digitale) stemmingstool iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet

aangenomen.

 

Artikel 14

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of

huishoudelijk reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.


Bestuur
 

Artikel 15

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergaderingen één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. leder jaar treedt één bestuurslid af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Jaarlijks treden de in artikel 11, lid 15 van de statuten genoemde adviseurs af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. De maximaal achtereenvolgende bestuurstermijn bedraagt ten hoogste tweemaal 3 jaar. Het bestuur dient er naar te streven dat leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) getrapt aftreden.

 

Bestuurder van TPC Heiloo dienen van onbesproken gedrag te zijn.

 

Artikel 16

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

 

Artikel 17

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Verplichtingen van het bestuur


Artikel 18

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden

van:

a.        namen en adressen van de in artikel 5 lid 1 van de statuten bedoelde personen;

b.        presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.        de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan   het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.


Aanmeldingsformulier


Artikel 19

Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens.

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. 

De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de daartoe aangewezen persoon door te geven.

De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.   

De leden zullen wijzigingen in hun adres of contactgegevens doorgeven aan de ledenadministratie.

 

Tennis- en Padellessen

 

Artikel 20

Door of namens het bestuur wordt een contract afgesloten met een zelfstandige Tennis- en/of padelschool voor het geven van tennislessen (training) exclusief voor leden van bedoelde vereniging. Het is niet toegestaan dat een lid –tegen betaling- tennislessen geeft, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.

Het is tevens niet toegestaan dat niet-leden deelnemen aan de tennislessen/trainingen.

Nadere bepalingen kunnen worden gesteld in het Baanreglement en/of Afschrijfreglement.

 

Studentenlidmaatschap

 

Artikel 21

TPC Heiloo kent het zogenaamde “ studentenlidmaatschap”, voorwaarden hiertoe zijn:

 • Woonachtig zijn in een gemeente op een afstand van minimaal 25 km vanaf Heiloo.
 • Op het moment van aanvraag aantoonbaar een dagstudie volgen.
 • Niet ouder zijn dan 26 jaar op het moment van de aanvraag.

Dit “studentenlidmaatschap” dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop het betrekking heeft. Betreffende leden betalen in dat geval een aangepast contributietarief.

 

Beheerders Tennispark/Clubhuis

 

Artikel 22

Door- of namens het bestuur wordt jaarlijks een contract afgesloten met een ondernemer die de horeca-inrichting in het clubhuis pacht.

Deze persoon houdt tevens namens het bestuur en in nauwe samenwerking met de “groundsmen”  toezicht op het algehele park. Leden en bezoekers van het park zijn verplicht om aanwijzingen door deze personen gegeven op te volgen. Deze aanwijzingen en/of verzoeken worden geacht namens het bestuur te zijn gegeven en moeten als zodanig beschouwd.

 

Boetes en schorsingen

 

Artikel 23

Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot een bedrag van 50% van het geldende en op het betreffende lid van toepassing zijnde tarief voor een jaarlidmaatschap (Art 9 lid 4 der Statuten).

 

Artikel 24

Een schorsing kan worden opgelegd voor de maximale periode van 3 kalendermaanden (Art 9 lid 5 der Statuten).

 

Slotbepalingen


Artikel 25

Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

 

Artikel 26
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 10 mei 2021.